ЈАВЕН ОГЛАС за пријава за членови на Партиципативно тело за урбанистичко планирање на Општина Сарај

ЈАВЕН ОГЛАС за пријава за членови на Партиципативно тело за урбанистичко планирање на Општина Сарај

Врз основа на член 46 од Законот за урбанистичко планирање (‘’Службен весник на Република Северна Македонија” број 32/2020), Градоначалникот на Општина Сарај, објавува: ЈАВЕН ОГЛАС за пријава за членови на Партиципативно тело за урбанистичко...

More info

Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена – За планскиот документ ЛУПД за изградба на стопански комплекс на КП10713/1, КП10713/2, КП10712/2, КП 10712/3, дел од КП 10712/1, дел од КП 10711/8, дел од КП 10828/3 и дел од КП 13618 м.в Буџак, КО Сарај.

Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена – За планскиот документ ЛУПД за изградба на стопански комплекс на КП10713/1, КП10713/2, КП10712/2, КП 10712/3, дел од КП 10712/1, дел од КП 10711/8, дел од КП 10828/3 и дел од КП 13618 м.в Буџак, КО Сарај.

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр 53/05. 81/05, 24/07, 159/08. 83/09. 48/10, 124/10, 51/11. 123/12. 93/13. 187/13, 42/14 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 42/16), општина Сарај, на ден 01 04.2020...

More info

Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена – 3а планскиот документ ЛУПД за изградба на производен комплекс на дел од КП10711/2, м.в. Лаки, КО Capaj

Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена – 3а планскиот документ ЛУПД за изградба на производен комплекс на дел од КП10711/2, м.в. Лаки, КО Capaj

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 42/16), општина Сарај, на ден 01 04.2020...

More info

Република Северна Македонија Втор Проект за Подобрување на Општински Услугите – МСИП2  MSIP2-NCB-20–20 Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN DevelopmentBusiness, собр. 767, од 31...

More info

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Извештај на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина за УПВНМ за спортско-рекреативен центар Треска, м.в. Ливада, КО Глумово и КО Шишево, Општина Сарај. Консултацијата со јавноста ќе се одржи на ден 11.11.2019 година со почеток во...

More info