ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење на средства од буџетот на Општина Сарај за 2023 година наменети за финанцирање на проекти и активности на здруженија и фондации во Општина Сарај.

ЈАВЕН ПОВИК  За прибирање на барања за користење на средства од буџетот на Општина Сарај за 2023 година наменети за финанцирање на проекти и активности на здруженија и фондации во Општина Сарај.

ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење на средства од буџетот на Општина Сарај за 2023 година наменети за финанцирање на проекти и активности на здруженија и фондации во Општина Сарај. Распределбата на средствата е од Буџетот на Општина...

More info

ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење на средства од буџетот на Општина Сарај за 2023 година наменети за развој и унапредување на спортот и спортско-рекреативни активности во Општина Сарај.

ЈАВЕН ПОВИК  За прибирање на барања за користење на средства од буџетот на Општина Сарај за 2023 година наменети за развој и унапредување на спортот и спортско-рекреативни активности во Општина Сарај.

ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење на средства од буџетот на Општина Сарај за 2023 година наменети за развој и унапредување на спортот и спортско-рекреативни активности во Општина Сарај. Распределбата на средствата од Буџетот на...

More info

Njoftim për mbikqyrje publike

Pas propozim Projektit Urbanistik jashtë kufive të planit urban për ndërtim të kompleksit me destinim G2 – ndërtesa industriale të industrisë së lehtë dhe jo ndotëse, në pjesë nga PK 52/1 dhe pjesë nga PK 69, KK Kondovë jashtë z.n, Komuna e...

More info

Јавен повик за формирање на младински совет

Јавен повик за формирање на младински совет

Иницијативниот совет за формирањена локален младински совет во општина Сарај објавувајавен повик за членство во локалното младинско собрание. Повикот е отворен за сите младински организации, младински форуми на политички партии, студентски...

More info