Јавна анкета – Јавна презентација

Јавна анкета – Јавна презентација

По предлог планот – Детален урбанистички план за дел од градска четврт СЗ 23.04, Општина Сарај, утврдено од Комисијата за давање мислење за нацртите на урбанистичките планови во територијата на Општина Сарај

More info

СООПШТЕНИЕ- За Јавен увид – за предлог Урбанистички проект за Рехабилитација на хидромелиоративниот систем (ХМС) „Шишево-Грчец“ во Општина Сарај,

Врз основа на член 58 став 6 и член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планираwе (Сл.весник на РСМ бр 32/2020 и бр.111/23 ), Градоначалникот на Општина Сарај го дава следното: -СООПШТЕНИЕ- За Јавен увид По предлог Урбанистички проект за...

More info

ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење на финансиске средства од буџетот на Општина Сарај за 2024 година, наменети за финансирање на проекти и активности

ЈАВЕН ПОВИК  За прибирање на барања за користење на финансиске средства од буџетот на Општина Сарај за 2024 година, наменети за финансирање на проекти и активности

ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење на финансиске средства од буџетот на Општина Сарај за 2024 година, наменети за финансирање на проекти и активности на здруженија, фондации, спортски клубови и поединци за 2024 година. Распределбата...

More info

Соопштение за Јавен увид – за изградба на локален пат и атмосферска канализација од с. Долно Свиларе до с. Горно Свиларе

Соопштение за Јавен увид – за изградба на локален пат и атмосферска канализација од с. Долно Свиларе до с. Горно Свиларе

По урбанистички план за изградба на локален пат и атмосферска канализација од с. Долно Свиларе до с. Горно Свиларе – Општина Сарај. Предлогот за овие графички проекти треба да биде објавен на веб-страницата на општина Сарај...

More info

Соопштение за Јавна Анкета

Соопштение за Јавна Анкета

По предлог планот- Детален урбанистички план за дел од градска четврт СЗ 23.04, Општина Сарај, утврдено од Комисијата за давање мислење за нацртите на урбанистичките планови во територијата на Општина Сарај. Предлог планот со графичките прилози...

More info

Соопштение за јавен увид

Соопштение за јавен увид

По предлог Урбанистички Проект вон населено место со намена А4 – Времен престој, на дел од КП 1979, КО Шишево, Општина Сарај, Предлог урбанистичкиот проект со графичките прилози ќе биде објавен на веб страната на Општина Сарај www.saraj.gov.mk во...

More info

ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење на средства од буџетот на Општина Сарај за 2023 година наменети за финанцирање на проекти и активности на здруженија и фондации во Општина Сарај.

ЈАВЕН ПОВИК  За прибирање на барања за користење на средства од буџетот на Општина Сарај за 2023 година наменети за финанцирање на проекти и активности на здруженија и фондации во Општина Сарај.

ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење на средства од буџетот на Општина Сарај за 2023 година наменети за финанцирање на проекти и активности на здруженија и фондации во Општина Сарај. Распределбата на средствата е од Буџетот на Општина...

More info

ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење на средства од буџетот на Општина Сарај за 2023 година наменети за развој и унапредување на спортот и спортско-рекреативни активности во Општина Сарај.

ЈАВЕН ПОВИК  За прибирање на барања за користење на средства од буџетот на Општина Сарај за 2023 година наменети за развој и унапредување на спортот и спортско-рекреативни активности во Општина Сарај.

ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење на средства од буџетот на Општина Сарај за 2023 година наменети за развој и унапредување на спортот и спортско-рекреативни активности во Општина Сарај. Распределбата на средствата од Буџетот на...

More info