Комисии на советот

 1. Кандидационата Комисија

Претседател:

 • Јахи Хоџа

Членови:

 • Ресул Ајдини
 • Јусуф Мемеди
 1. Комисија за Мандатни Прашања, Изборни и Именувања:

Претседател:

 • Мухамед Елмази

Членови:

 • Ајнур Бекири
 • Џенет Османи
 • Суада Сејфула
 • Седат Халими

3.Комисија за Буџет и Финансии

Претседател:

Џенет Османи

Членови:

 • Мухамед Елмази
 • Седат Халими

4.Комисија за Локален Економски Развој

Претседател:

 • Јахи Хоџа

Членови:

 • Нејази Османи
 • Орхан Муртезани
 1. Комисија за Урбанизам, Комунални работи и Заштита на животна средина

Претседател:

 • Нејази Османи

Членови:

 • Џенет Османи
 • Хамзифет Пајазити
 1. Комисија за Образование, Наука и Култура

Претседател:

 • Руждије Исмаили

Членови:

 • Ресул Ајдини
 • Седат Халими
 1. Комисија за Млади и Спорт

Претседател:

 

 • Јусуф Мемеди

Членови:

 • Muhamed Elmazi Мухамед Елмази
 • Јахи Хоџа

8.Комисија за Социјална и здраствена заштита

Претседател:

 • Ирфан Муртезани

Членови:

 • Ресул Ајдини
 • Самет Белури
 1. Статутарна и Правна Комисија

Претседател:

 • Дрита Мустафа

Членови:

 • Ајнур Бекири
 • Нејази Османи
 1. Комисија за Манифестации

Претседател:

 • Ајнур Бекири

Членови:

 • Џенгиз Халими
 • Мухамед Елмази
 1. Комисија за Меѓунационални и Конфеционални односи.

Претседател:

 • Фета Фетахи

Членови:

 • Мухамед Елмази
 • Џенет Елмази

12.Комисија за Полова Рамноправност

Претседател:

 • Хава Емини

Членови:

 • Руждије Исмаили
 • Ресул Ајдини
 1. Комисија за Заштита на децата

Претседател:

 • Суада Сејфула

Членови:

 • Хава Емини
 • Јахи Хоџа

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}