Јавното Комунално Претпријатие САРАЈ

Јавното Комунално Претпријатие САРАЈ со свој акт ја формира Советот на Општина Сарај. Претпријатието со Одлука на Советот на Општина Сарај со бр. 07-519/6 од 11,12,2000 год. е организирано како Јавно Претпријатие за комунална дејност која со...

More info

Медреса Иса Бег

Исламското училиште “Иса Бег” е професионално ориентирано училиште. Како централно училиште се наоѓа во селото Кондово, општина Сарај во западниот дел на Скопје. Работи како едно училиште за момчиња и девојчиња низ целата територија...

More info

Комисии на советот

Кандидационата Комисија Претседател: Јахи Хоџа Членови: Ресул Ајдини Јусуф Мемеди Комисија за Мандатни Прашања, Изборни и Именувања: Претседател: Мухамед Елмази Членови: Ајнур Бекири Џенет Османи Суада Сејфула Седат Халими 3.Комисија за Буџет и...

More info

Јавното Комунално Претпријатие ,,Лиќени Треска″- САРАЈ

Јавното Комунално Претпријатие ,,Лиќени Треска″- САРАЈ

  Јавното Комунално Претпријатие ,,Лиќени Треска″- САРАЈ, ,, Liqeni Treska″- Saraj со свој акт ја формира Советот на Општина Сарај.Претпријатието со Одлука на Советот на Општина Сарај со бр. 07-393/1 од 26.12.2013 год. е организирано како...

More info

Факултет за Исламски Науки – Скопје

Факултетот за исламски науки е основана во 1995 година, додека од 22.12.1997 година тој почна да работи за прв пат. Овој факултет се наоѓа во село Кондово – Општина Сарај. Факултетот за исламски науки во Скопје (ФСИИ) е единствената...

More info

Shkolla e mesme “Saraj”

HISTORIKU I SHKOLLËS PËRSHKRIM I SHKURTËR HISTORIK PËR EKZISTENCËN, ZHVILLIMIN DHE FUNKSIONIMIN E SHKOLLËS Kërkesat e kahëmotshme, arsimi, vizioni, misioni, bashkëpunimi, brezat e ardhshëm të suksesshëm janë vetëm disa nga vlerat që përshkruhen...

More info

Основни училишта

Во општина Сарај има 8 основни училишта: О.У  “Дитуриа” – Сарај (Грчец, Крушопек, Лака)  Директор: Рафиз Амети 022057-872   dituriasaraj3@gmail.com    www.dituria.edu.mk О.У  “Бајрам Шабани” – Кондово Директор...

More info