Јавното Комунално Претпријатие ,,Лиќени Треска″- САРАЈ

Јавното Комунално Претпријатие ,,Лиќени Треска″- САРАЈ

 

Јавното Комунално Претпријатие ,,Лиќени Треска″- САРАЈ, ,, Liqeni Treska″- Saraj со свој акт ја формира Советот на Општина Сарај.Претпријатието со Одлука на Советот на Општина Сарај со бр. 07-393/1 од 26.12.2013 год. е организирано како Јавно Претпријатие за Стопанисување со Спортско Рекреативниот Центар Езеро Треска Сарај.

Претпријатието е правно лице кое врши дејност од јавен интерес од областа на комуналните дејности.

Јавното комунално претпријатие во рамките на својата дејност ги извршува овие задачи управување со материалните  добра и природните ресурси кои се наоѓат во териториjата на Рекреативниот Центар ЕзероТреска Сарај, б.б

– Одржување и регулирање на зелени површини и рекреативните места на својата територија

– Собирање, обработка и дистрибуција на фекални води

– Други деловни активности неспомнати на друго место

– Други услужни дејности неспомнати на друго место

Органи на претпријатието се:

  • Управен одбор,
  • Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење и
  • Директор.