Ndërmarja Publike  Komunale – “Liqeni Treska – SARAJ”

Ndërmarja Publike  Komunale – “Liqeni Treska – SARAJ”

 

Ndërmarja komunale Publike Liqeni i Treska – SARAJ me aktin e saj e formoi Keshilli i Komunës së Sarajit.Nërmarja me Vendimin e Këshillit të komunë së Sarajit nr. 07-393\1 prej 26.12.2013 është themeluarsi Ndërmarje Publike për Menaxhim me Qendrën Rekreative Sportive Liqeni Treska –Saraj.

Ndërmarja ëshhtë subjekt juridik e cila kryen veprimtari me karakter publik në sferën e shërbimeve komunale.

Ndërmarja Komunale në suaza të veprimtarisë së vet i kryen këto detyra:

 • Menxhimi me të mirrat materiale dhe resurset natyrore të cilat gjenden në teritorin e Qendrës Rekreative Sportive Liqeni Treska Saraj p.n.
 • Menaxhimi me objektet të cilat gjenden në sipërfaqen e Qendrës Rekreative Sportive Liqeni Treska –Saraj p.n.
 • Rikonstruimi dhe mirmbajtja e objekteve në pajtueshmëri me qëllimet e tyre.
 • Mirmbajtja dhe pastrimi i sipërfaqeve ujore.
 • Mirmbajtja dhe rregullimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe sipërfaqeve sportive dhe rekreative në teritorin e saj.
 • Mirmbajtja e rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik
 • Aktivitete tjera afariste të pa cekura më lartë.
 • Veprimtari tjera shërbyese të pa cekura më lartë.

Organet e ndërmarjes

Organet e ndërmarjes  komunale janë:

 • Këshilli drejtues
 • Këshilli mbikqyrës për kontrollimin e punës materialo-finansiare
 • Drejtori