Këshilli Rinor

Në bazë të nenit 23 të Ligjit për pjesmarje të të rrinjëve dhe politkat rinore, Kryetari i Komunës së Sarajit, sjell Aktvendim për caktimin e personit përgjegjës për të rinjtë.

VALDET IMERI

e-mail: valdet.imeri@saraj.gov.mk

(02) 2057-990
070/845-727

Punonjësi për të rinjtë kryen detyrat dhe obligimet e mëposhtme:

  1. Zhvillimi, planifikimi dhe monitorimi i aktiviteteve në lidhje me të rinjtë dhe politikat rinore,
  2. Mbështetja e punës së organit të administratës shtetërore, vetëqeverisjes lokale, këshillit rinor vendor, anëtarëve të tij, zbatimit të programit të tij, raportimit dhe transparencës;
  3. Mbajtja e komunikimit dhe bashkëpunimit të rregullt me ​​format e shoqatave rinore dhe të rinjtë;
  4. Monitorimi i nevojave të të rinjve duke ofruar kërkime për nevojat e organit të administratës shtetërore, komunës, konsultime me të rinjtë dhe monitorim dhe informim për analizat dhe hulumtimet për trendet tek të rinjtë;
  5. Ofrimi i informacionit dhe informimi i të rinjve,
  6. Mbajtja e bazës së të dhënave për aktivitete të ndryshme rinore, forma aktive të shoqatave rinore dhe grupe rinore joformale për nevojat e Qendrës Kërkimore të Agjencisë për Rini dhe Sport.
  7. Komunikimi i rregullt me ​​Agjencinë për Rini dhe Sport,
  8. Të jetë kontakti për të gjitha çështjet rinore të organit të administratës shtetërore, vetëqeverisjes lokale ndaj të rinjve dhe publikut.
  9. Zyrtari për Rininë është përgjegjës për punën e Zyrës për Rininë;

Aktvendim emërimin e zyrtarit për të rinjtë në Komunën e Sarajit.pdf