Organogram

Komuna e Sarajit është njësi e vetqeverisjes lokale si bashkësi  e popullsisë në territorin e saj të përcaktuar me ligj, e cila përmes organeve, administratës dhe shërbimeve të  organizuara publike, mundëson kryerjen e kompetencave të përcaktuara  me ligj, në nivel lokal. Në mënyr të pavarur, në kuadër të ligjit komuna kryen punë në interes publik.

Sektorët dhe njësit  e Komunës së Sarajit:

Administrata