ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Со посветеност и работа за раното образование на нашите деца, да имаме среќно и здраво општество во иднина! Со оглед на бројните барања за регистрација на деца во градинките во општина Сарај, по завршувањето на сите постапки беше одлучено од...

More info

ЈАВЕН ОГЛАС за пријава за членови на Партиципативно тело за урбанистичко планирање на Општина Сарај

ЈАВЕН ОГЛАС за пријава за членови на Партиципативно тело за урбанистичко планирање на Општина Сарај

Врз основа на член 46 од Законот за урбанистичко планирање (‘’Службен весник на Република Северна Македонија” број 32/2020), Градоначалникот на Општина Сарај, објавува: ЈАВЕН ОГЛАС за пријава за членови на Партиципативно тело за урбанистичко...

More info

Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена – За планскиот документ ЛУПД за изградба на стопански комплекс на КП10713/1, КП10713/2, КП10712/2, КП 10712/3, дел од КП 10712/1, дел од КП 10711/8, дел од КП 10828/3 и дел од КП 13618 м.в Буџак, КО Сарај.

Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена – За планскиот документ ЛУПД за изградба на стопански комплекс на КП10713/1, КП10713/2, КП10712/2, КП 10712/3, дел од КП 10712/1, дел од КП 10711/8, дел од КП 10828/3 и дел од КП 13618 м.в Буџак, КО Сарај.

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр 53/05. 81/05, 24/07, 159/08. 83/09. 48/10, 124/10, 51/11. 123/12. 93/13. 187/13, 42/14 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 42/16), општина Сарај, на ден 01 04.2020...

More info

Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена – 3а планскиот документ ЛУПД за изградба на производен комплекс на дел од КП10711/2, м.в. Лаки, КО Capaj

Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена – 3а планскиот документ ЛУПД за изградба на производен комплекс на дел од КП10711/2, м.в. Лаки, КО Capaj

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 42/16), општина Сарај, на ден 01 04.2020...

More info

Република Северна Македонија Втор Проект за Подобрување на Општински Услугите – МСИП2  MSIP2-NCB-20–20 Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN DevelopmentBusiness, собр. 767, од 31...

More info

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Извештај на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина за УПВНМ за спортско-рекреативен центар Треска, м.в. Ливада, КО Глумово и КО Шишево, Општина Сарај. Консултацијата со јавноста ќе се одржи на ден 11.11.2019 година со почеток во...

More info

Јавен повик

Јавен повик

Се повикуваат сите заинтересирани граѓани на Општина Сарај за учество во јавна дебата на тема „Адаптација и надградба на општинската зграда на Општина Сарај“, која што ќе биде организирана на 29.10.2019 во просториите на општината. Вашето...

More info