органот на управување со ИПАРД во Министерството за земјоделство, шумарство и водни ресурси започна со организација на промотивна кампања.

органот на управување со ИПАРД во Министерството за земјоделство, шумарство и водни ресурси започна со организација на промотивна кампања.
Денеска во просториите на општината, органот на управување со ИПАРД во Министерството за земјоделство, шумарство и водни ресурси започна со организација на промотивна кампања со цел презентирање и зголемување на можностите за користење на средства од ИПАРД програмата за корисниците на можна.
На оваа средба се разговараше за повеќе теми, но најистакнати беа:
👉 Инвестиции во основните средства на земјоделските стопанства (инвестиции во изградба на фарми, набавка на трактори и земјоделска механизација, инвестиции во преработка на сопствено земјоделско производство, основање нови насади и сл.)
👉 Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски производи (изградба на преработувачки капацитети – кланици, мелници, производство на месни производи, винарии, преработка на овошје и зеленчук – опрема со машини итн…)
👉 Диверзификација на фармите и развој на бизниси во руралните средини (поддршка на сите продуктивни капацитети и сите активности лоцирани во руралните средини)
Во оваа активност како презентери учествуваа претставници на Телото за управување со ИПАРД и претставници на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.