ОБЈАВА бр.2/2018 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Сарај

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ТИПСКА НАСЕЛБА ЗА ДОМУВАЊЕ, М.В. ЉУБИН, С.ГЛУМОВО, ОПШТИНА САРАЈ – СКОПЈЕ, одобрен со решение на Градоначалникот на Општина Сарај бр. 08-886/18 од 19.01.2016 година, со намена на градба А1 – Домување во станбени куќи, со компатибилни класи на намена Б1 до 30%, В1 до 30%, Б5 до 5%, и ДЗ до 30%, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за: број на градежна парцела, намена на градежна парцела, број на катастарски парцели опфатени со градежна парцела, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, бруто развиена површина, максимална висина до венец и катност, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и депозит заучество на јавното наддавање.

Превземи