SHPALLJE nr.2/2018  për tjetërsim të tokës ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë të ankandit publik elektronik në Komunën e Sarajit

LËNDA E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK

Lënda e ankandit publik elektronik është toka ndërtimore e pa ndërtuar, pronësi e Republikës së Maqedonisë, e paraparë me DOKUMENTACION LOKAL TË PLANIT URBANISTIK PËR NDËRTIMIN E LAGJES TIPIKE PËR BANIM, V.Q. LUBIN, F.GLLUMOVË, KOMUNA E SARAJIT – SHKUP, e miratuar me vendim nga Kryetari i komunës së Sarajit nr.08-886/16 nga 19.01.2016, me dedikim të ndërtimit A1 – banim në shtëpi banimi, me klasë kompatible të dedikuar B1 deri 30%, V1 deri 30%, B5 deri 5%, dhe D3 deri 30%, në pajtim me kontrolin tabelar në të cilin janë të dhënurat: numri i parcelës ndërtimore, didikimi i parcelës ndërtimore, numri i parcelave kadastrale të përmbillura me parcel kadastrale, sipërfaqja e përgjithshme e parcelës kadastrale, sipërfaqja e ndërtimit, sipërfaqja e zhvilluar bruto, lartsia maksimale deri në kurorën dhe katet, çmimi fillestar në m2, çmimi fillestar i përgjithshëm dhe depozitimi për pijesmarje të ankandit publik.

Shkarko