Надлежности на советот

 1. Донесува Статут на Општината;
  2. Донесува Деловодник на Советот;
  3. Донесува Програма за работа;
  4. Донесува Буxет на Општината и Годишна сметка на Општината;
  5. Ја утврдуа висината на сопствените извори на приходи за финансираwе на Општината, во рамките утврдени со Закон;
  6. Донесува детални урбанистички планови и урбанистички планови за село и урбанистички планови вон населени места;
  7. Донесува Програма за уредуваwе на градежното земјиште;
  8. Донесува прописи од областа на заштитата на животната средина на природата, локалниот економски развој, културата, спортот рекреацијата, социјалната заштита и заштита на децата, образованието, здравствената заштита противпожарната заштита, ворамките на надлежноста определена со посебен Закон или согласност со национална програма;
  9. Донесува Програма за изградба и одржуваwе на локални патишта и улици;
  10. Донесува Програма за јавно осветлуваwе;
  11. Донесува Програма за изградба, реконструкција и одржуваwе на локални водоводи;
  12. Донесува Одлука за одржуваwе и користеwе на јавните пазаришта;
  13. Го уредува начинот на чистеwето на оxаците;
  14. Го уредува одржуваwето на јавниот простор за паркираwе и начинот на неговото користеwе од локално значеwе;
  15. Одобрува Програма за одржуваwе и користеwе парковите, заленилото и други јавни рекреативни површини од локално знаеење;
  16. Го уредува одржуваwето на гробиштата, како комунална дејност и јавна функција;
  17. Ја уредува организацијата, делокругот и начинот на извршуваwе на задачите на општинската администрација на предлог на Градоначалникот;
  18. Основа јавни служби и врши наѕор над нивната работа;
  19. Именува членови во управните одбори на јавните служби, кои ги основа;
  20. Усвојува Прогрма за работа и финансиски планови за финансираwе на јавните служби, кои го основал;
  21. Усвојува извештај и за извршуваwе на Буxетот и годишната сметка на Општината како и извештаи за извршуваwе на годишните програми на Општината;
  Општината;
  22. Одлучува за даваwе дозвола за вршеwе дејност од јавен интерес од локално значеwе,во согласност со
  23. Ги усвојува извештаите за работата и Годишните сметки на јавните служби, кои ги основала;
  24. Одлучува за начинот на располагаwе со сопственоста на Општианта;
  25. Одлучува за начинот на вршеwе на финансиска контрола на Буxетот на Општината, во согласност со Законот;
  26. Со Одлука ја утврдуа висината на комуналните такс и надоместоци;
  27. Формира Комисија за утврдуваwе на пазарната вредност на имот според пропишаната Методологијаод страна на Владата на Република Македонија и ги утврдува стапките на донации на имот;
  28. Го определува работното време на занаетџиските дејности во зависност од месните обичаи во Општината;
  29. Усвојува план за мерки и активности за надминуваwе на финансиската нестабилност на Општината предложен од Градоначалникот кој е задолжителен за Општината;
  30. Го избира лицето кои раковиди со Подрачната Еднициа, Единица на Министерството за Внатрешни Работи во Општината, во согласност со Законот;
  31. Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавна безбедност на подрачјето на Општината, кој го доставува до Министерот за Внатрешни Работи и Народниот Правобранител;
  32. Може да дава препораки на раководното лице на Подрачната Еднициа на Министерството за Внатрешни Работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообра}ај;
  33. Избира и разрешува Претседател на Советот;
  34. Формира постојани и повремени комисии;
  35. Врши одделни овластуваwе во согласност со Законот врз добрата од општа употреба и врз пориродните богатства на подрачјето на Општината;
  36. Востановува општински признанија и награди;
  37. Дава мислеwе по предлог законите кои се однесуваат на Општината;
  38. Врши други избори и именуваwа од своја надлежност;
  39. Донесува дрги Одлуки за работите од своја
  надлежност;
  40. Донесува програми за дезинфекција и дератизација и
  41. Донесува и други Програми, прописи, предлози и врши и други работи по иницијатива на Градоначалникот или стручните служби на Општината;
  42. Врши и други работи.