Njoftim për mbikqyrje publike

Pas propozim Projektit Urbanistik jashtë kufive të planit urban për ndërtim të kompleksit me destinim G2 – ndërtesa industriale të industrisë së lehtë dhe jo ndotëse, në pjesë nga PK 52/1 dhe pjesë nga PK 69, KK Kondovë jashtë z.n, Komuna e Sarajit,.
Propozim projekti urbanistik me të dhënat grafike do të jet i shpallur në web faqen e Komunës Saraj www.saraj.gov.mk, në periudhë prej 20.06.2022 deri më 05.07.2022.
Në afatin e caktuar qytetarët e interesuar dhe personat fizik nga lokalitet konkrete të përfshira me plan munden të dorëzojnë vërejtje me shkrim, deri te Komuna Saraj.

Shkarko Projektin Urbanistik