Денеска се одржа 15-та седница на советот на општина Сарај

Денеска се одржа 15-та седница на советот на општина Сарај
Денеска се одржа 15-та седница на советот на општина Сарај
На овој состанок беа одобрени вкупно 9 точки:
1️⃣.Предлог – Квартален извештај за реализација на буџетот на општина Сарај за период 01.01.2023-31.03.2023 г.
2️⃣.Предлог – изменување и дополнување за реализација на Буџетот на општина Сарај за 2023 година.
3️⃣.Предлог Одлука за промена на редоследот на средства на Буџетот на општина Сарај за 2023 година.
4️⃣Предлог – ЈКП-Сарај Квартален извештај за период 01.01.2023-31.03.2023 г.
5️⃣.Предлог – Квартален извештај на ЈП-„АКЦИОС“ за период 01.01.2023-31.03.2023 г.
6️⃣Предлог-Заклучок за одобрување на завршна сметка на Детскиот јасли,,Филизи,, – Сарај за 2022 година.
7️⃣.Предлог – Одлука за времено користење на подвижни ствари – моторно возило
8️⃣.Предлог-Одлука Да се ​​дозволи иницијатива за изградба на урбанистички проект надвор од границите на урбанистички план за изградба на големи хотелски единици од типот Б-3 со површина од 6508м2 во ПК 295-КК Радуша-надвор од ул. населба, Општина Сарај.
9️⃣.Предлог-Одлука За дозволување на иницијативата за изградба на урбанистички проект надвор од границите на урбанистичкиот план за изградба на рибници со преносни објекти со Г5 почва со површина од 1,97 ha- КК Радуше, општина Сарај.