Sot u mbajt mbledhja e 15-të e këshillit të Komunës së Sarajit

Sot u mbajt mbledhja e 15-të e këshillit të Komunës së Sarajit
Sot u mbajt mbledhja e 15-të e këshillit të Komunës së Sarajit
Në këtë mbledhje u miratuan gjithësej 9 pika :
1️⃣.Propozim –Raporti Kuartal për realizimin e buxhetit të Komunës së Sarajit për periudhën 01.01.2023-31.03.2023
2️⃣.Propozim – ndryshim dhe plotësim për realizimin e Buxhetit të Komunës së Sarajit për vitin 2023
3️⃣.Propozim Vendim për ndryshimin e rradhitjes së mjeteve të Buxhetit të Komunës së Sarajit për vitin 2023.
4️⃣Propozim – Raporti Kuartal i NPK-Saraj për periudhën 01.01.2023-31.03.2023
5️⃣.Propozim – Raporti Kuartal i NP-“AKCIOS” për periudhën 01.01.2023-31.03.2023
6️⃣Propozim-Konkluzë për miratimin e Llogarisë përfundimtare të Çerdhes për fëmijë ,,Filizi,, – Saraj për vitin 2022
7️⃣.Propozim-Vendim për dhënie në shfrytëzim të përkohshëm të sendeve të luajtshme- automjet motorik
8️⃣.Propozim-Vendim Për Lejimin e inicijativës për punimin e proektit urbanistik jashtë kufirit të planit urbanistik për ndërtim të njësive hotelerike të mëdha me lëmi B-3 me sipërfaqe 6508m2 në PK 295-KK Radushë-jasht vendbanimit, Komuna Saraj.
9️⃣.Propozim-Vendim Për Lejimin e inicijativës për punimin e proektit urbanistik jashtë kufirit të planit urbanistik për ndërtim të bazene të peshqive me objekte percjellse me lëmi G5 me sipërfaqe 1.97 ha-KK Radushë, Komuna Saraj.