Јавното Комунално Претпријатие САРАЈ

Јавното Комунално Претпријатие САРАЈ со свој акт ја формира Советот на Општина Сарај. Претпријатието со Одлука на Советот на Општина Сарај со бр. 07-519/6 од 11,12,2000 год. е организирано како Јавно Претпријатие за комунална дејност која со Решение бр. 2567/1 е регистрирана во Основниот Суд  – Скопје.

Седиштето на Претпријатието е во Сарај, на адрсеса: Рекреативен центар Сарај бб. За промена на фирмата и седиштето на Претпријатието одлучува Управниот одбор на Претпријатието по претходно добиена согласност од Основачот.

Во рамките на своите овластувања, Претпријатието го застапува и претставува Директорот на Претпријатието

Органи на претпријатието се:

– Управен одбор,

– Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење и

– Директор.

Јавното комунално претпријатие во рамките на својата дејност ги извршува овие задачи

– Отстранување на отпадни и ѓубре, санитарни и слични активности:

– Чистење на јавни места во населените места

– Отсранување на дивите депони и обработка на отпадот

– Одржување и регулирање на зелени површини и рекреативните места