Република Северна Македонија
Втор Проект за Подобрување на Општински Услугите – МСИП2
 MSIP2-NCB-2020

 1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN DevelopmentBusiness, собр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.
 2. Република Северна Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за Адаптација со надградба на општинската зграда на Општина Сарај
 3. Општина Сарај ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат “Адаптација со надградба на општинската зграда на Општина Сарај“.
 4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година, и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
 5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:00:
  Адреса: ул.1,бр 36 – Сарај.
  Град: Скопје
  Поштенски број: 1000
  Држава: Република Северна Македонија
  Телефон: 02/2057 990
  Факс: +389 2/2057 996
  Електронска адреса: sefi.shabani@saraj.gov.mk
 6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:
  За плаќање во денари:
  Банка: Народна банка на Република Северна Македонија
  Број на сметка: 100000000063095
  Буџетска корисничка сметка: 781014116563013

  Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Сарај.

 7. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 28/02/2020, 12:00. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу на 28/02/2020, 12:15.

 8. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 400,000,00 МКД .
  Адреса: ул.1,бр 36 – Сарај.
  Град: Скопје
  Поштенски број: 1000
  Држава: Република Северна Македонија