Здравство

Здравство

Во територијата на општина Сарај работат голем број на амбуланти: Општа клиника Стоматолошка клиника Аптеки Јета медика – Сарај Ал-Хани – Буковиќ Реми Дент – Сарај Сарај медика – Сарај Вита Катерина – Буковиќ Дрита Дент – Сарај Ени Медика –...

More info

Образование

Образование

  Në teritorin e Komunës Saraj veprojnë këto institucione edukativo-arsimore: Çerdhja – Filiz 8 Shkollave Fillore – Qendrore Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Saraj” Shkolla e Mesme Teologjike “Isa Beu” Fakullteti Teologjik në Kondovë

More info