ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Извештај на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина за УПВНМ за спортско-рекреативен центар Треска, м.в. Ливада, КО Глумово и КО Шишево, Општина Сарај. Консултацијата со јавноста ќе се одржи на ден 11.11.2019 година со почеток во 10.00 часот, во салата на Советот на Општина Сарај.
Извештајот на стратегиска оцена на животна средина е изложен на јавен увид на веб страницата на Општина Сарај
https://saraj.gov.mk/ “ од 16.10.2019 до 16.11.2019 година.
Заинтересираната јавност, граѓани и правни лица може да учествуваат на консултацијата со јавноста, а во времетраење од 30 дена по објавувањето на Извештајот на Стратегиска оцена на влијанието врз ж*ивотната средина на веб страната ќе може да доставуваат мислења, забелешки и предлози, по пошта или преку архивата на општина Сарај на следната адреса: Ул.1 Сарај бр.36, 1000Скопје.