ЈАВЕН ОГЛАС

ЈАВЕН ОГЛАС

Општина Сарај, објавува Јавен Оглас за времено ангажирање на лица за доставување односно дистрибуција на Решенија за данок на имот за 2018 година.

На јавниот оглас може да се пријават сите заинтересирани невработени лица, жители на Општина Сарај.

Потребни квалификации,

  • минимум завршено средно образование
  • да се невработени, со или без работно искуство
  • да се жители на Општина Сарај,

– да се флексибилни за работа на терен,

– да имаат способност за индивидуална и тимска работа.

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучувањето на договор со примените лица.

Рокот за пријавување по огласот трае 5 (пет) работни дена од денот на обј авувањето.

Доставувањето на апликациите со Вашата Професионална Биографија ( CV ) може да се врши:

  • лично во просториите на Општина Сарај
  • по пошта или
  • на е-маил адреса servicesaraј.gov.mk

– лице за контакт- Миранда Рамети

-е-mai1: miranda.rameti@saraj.gov.mk