Fituesit e Olimpiadës ne ekskurzion në Strugë

Së bashku me nxënësit e shkollave , në Strugë qëndruan edhe arsimtarët e tyre si dhe përfaqësues të Komunës së Sarajit. Në  këtë  ekskurzion, morën  pjesë të gjithë fituesit e  garave të diturisë, si dhe ato të disciplinave sportive. Te gjitha harxhimet i ka  mbuluar Komuna e Sarajit. Olimpiada shkollore  "Saraj 2009", u mbajt më 6,7 dhe 8 qershor, ndërsa morën pjesë të gjithë nxënësit e shkollave fillore që gravitojnë në Komunën e Sarajit. (/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}