Administrata

ADMINISTRATA E KOMUNËS SË SARAJIT PËRBËHET PREJ 2 SEKTORËVE

  1. Sektori për punë juridike, financiare dhe të përgjithshme
  2. Sektori për urbanizëm , çështje komunale dhe mbrojtje të ambientit jetësor ka këto njësi:

Ky sektorë ka gjshatë njësi, dhe atë:
• Njësia për punë juridike
• Njësia për punë financiare
• Njësia e tatimeve njësia për veprimtari publike dhe zhvillim ekonomik lokal
• Njësia për inspektorat
• Njësia për revizion të brendshëm
• Njësia për resurse njerëzore dhe punë të përgjithshme

Sektori për urbanizëm , çështje komunale dhe mbrojtje të ambientit jetësor ka dy njësi

• Njësia për urbanizëm dhe ambient jetësorë
• Njësia për punë komunale

Komuna është tërësisht e kompjuterizuar dhe posedon 16 zyra 1 sallë për mbledhje në selinë e komunës në Saraj dhe 6 zyra dhe një sallë në vendbanimin Kondovë. Këtë objekt e shfrytëzon ndërmarrja komunale “Saraj”nga Saraji .