Drita e Dervenit , në festival ndërkombëtarë në Gjirokastër

Saraj 24 shtator-Prej 25 deri më 27 shtator , Shoqëria kulturoro-artistike “Drita e Dervenit” ka marë pjesë në festivalin ndërkombëtarë folklorik në Gjirokastër të Shqipërisë. Në këtë festival, “Drita e Dervenit” ka marë pjesë me dy këngë dhe dy valle dervenase.  Shoqëria kulturoro-artistike ,”Drita e Dervenit”, gjatë këtyre tre muajve,për të dytën herë po mer pjesë në një festival ndërkombëtarë. (/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}