Nga data 28.02.2022 person i autorizuar për pranim të denoncimeve, në Komunën e Sarajit emërohet: Burhan Abazi

Nga data 28.02.2022 person i autorizuar për pranim të denoncimeve, në Komunën e Sarajit emërohet: Burhan Abazi

Në bazë të nenit 2 paragrafi (1) të Rregullores për paraqitje të brendëshme të garantuar në institucionet e sektorit publik, dhe Aktvendimit nr. 08-433/1 të datës 28.02.2022, për person të autorizuar për pranim të denoncimeve, në Komunën e Sarajit emërohet:

Burhan Abazi

Komuna e Sarajit- njësia për menaxhim me resurse njerëzore

Rr.,, 1,,-Saraj nr.36 Shkup

Email: ukazuvac@saraj.gov.mk

telefon: (02) 2057-990 /mob. 075/295-496