Nisë shpërndarja e vendimeve për legalizim

 Komuna e Sarajit sot zyrtarishtë ka shpërndarë  vendimet e para për legalizimin e objekteve pa leje.  Deri më tani administrate komunalë në fazë të parë për afërsishtë ju është përgjigjur të gjitha kërkesave të parashtruara për legalizim, ku ka shqyrtuar kompletimin e dokumentacionit dhe tani do të bëjë informimin pë rata kërkesa që nuk të kompletuar dokumentacionin e nevojshëm.

Procesi I legalizimit në të gjitha vendbanimet e Komunës së Sarajit është duke u zhvilluar me një dinamikë të madhe, pasi që numri I kërkesave të parashtruara është shumë I madhë.

Kryetari I Komunës së Sarajit Bekim Murati, shprehet se procesi I legalizimit të objekteve të personave fizik, konkretishtë amvisrive dhe objekteve afariste është duke u realizuar me sukses. Ai njëherësh ju bëri thirje qytetarëve që ta shfrytëzojnë këtë mundësi të mirë në favor të tyre, pasi që me realizimin e legalizimeve do të kemi edhe zhvillim ekonomikë.

“Administrata komunale është duke punuar intenzivishtë në mënyrë  sa më efikase dhe të shpejtë, t’ju përgjigjet kërkesave të qytetarëve për procesin e legalizimit. Knformë dispozitave ligjore faza e parë e kontrollimit të dokumentacionit ka kaluar, tani më mbetet që në mënyrë individuale të kontaktohen nga administrate komunale që të plotësojnë dokumentacionin e nevojshëm, deri në marjen e vendimeve për legalizimin e objekteve apo shtëpive të tyre”, deklaroi Bekim Murati.   

Në Komunë të Sarajit, kur ishte, faza e paraqitjes së kërkesës për legalizim, u paraqitën reth nëntë mijë kërkesa,  që përafërsishtë nënkuptonë gati të gjitha amvisëritë shtëpiake dhe objektet afariste kanë parashtruar kërkesa për legalizim.

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}