Sot u mbajt mbledhja e 18-të e këshillit të komunës së Sarajit

Sot u mbajt mbledhja e 18-të e këshillit të komunës së Sarajit
Në këtë mbledhje u miratuan këto pika të cilat ishin në rend të ditës:
1.Miratimi i Programeve të Shkollave Fillore dhe Çerdhes për femijë,, Filizi,,-Saraj, për vitin shkollor 2023/2024.
a). Konkluzë për miratimin e Programit për punën e SH.F.K ,,Dituria,,- Saraj për vitin shkollor 2023/2024
b). Konkluzë për miratimin e Programit për punën e SH.F.K ,,Sami Frasheri,, -.Glumovë për vitin shkollor 2023/2024
c).Konkluzë për miratimin e Programit për punën e SH.F.K ,,Emin Duraku,, -.Bukoviq për vitin shkollor 2023/2024
ç). Konkluzë për miratimin e Programit për punën e SH.F.K ,,Ibe Palikuqa,, -.Bojanë për vitin shkollor 2023/2024
d). Konkluzë për miratimin e Programit për punën e SH.F.K ,,Bajram Shabani,, – Kondovë për vitin shkollor 2023/2024
dh). Konkluzë për miratimin e Programit për punën e SH.F.K ,,Bedri Tairi,, – Svillare e Poshtme për vitin shkollor 2023/2024
e). Konkluzë për miratimin e Programit për punën e SH.F.K ,,Drita,, – Rashçe për vitin shkollor 2023/2024
ë).Konkluzë për miratimin e Programit për punën e Sh.f. ,,Faik Konica,, – f.Radushë për vitin shkollor 2023/2024
f). Konkluzë për miratimin e Programit për punën e Sh.f.k. ,,Përparimi,, – f.Krushopek për vitin shkollor 2023/2024
g). Konkluzë për miratimin e Programit për punën e Kopshtit të fëmijëve ,,Filizi,, – Saraj për vitin shkollor 2023/2024.
2.Vendim për dhënien e pëlqimit për themelimin e Shkollës Fillore Komunale në f.Kopanicë – Komuna e Sarajit
3.Vendim për miratimin e Raportit për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore.
4. Aktvendim për shlyerjen e detyrimeve të vjetëruara ndaj furnizuesve.5.Vendim për miratimin e planit vjetorë për punësime të NP,,Akcios,,-Saraj
6.Vendim për formimin e këshillit komunal për parandalimin e delikuencës fëmijërore në Komunën e sarajit
7.Vendim për përcaktimin e projekt planit – Plan i detajuar urbanistik për pjesë të lagjes së Qytetit SZ23.04 KK Saraj Komuna e Sarajit.