Vazhdohet ndërprerja e mësimin nëpër shkollat fillore të Sarajit

Duke filluar prej datës 13.02 2012 deri më 15.02.2012.  Rriflllimi I procesti edukativo-arsimorë në shkollat fillore të Komunës së Sarajit do të mvaret nga kushtet klimatike.  Ditët e humbura do të zëvendësohen në të ardhmen.

(/([\|{}\(\)\[\]\\\/\+^])”\)(‘<"''"><\')}