VENDIM PËR MOSZBATIMIN E VLERËSIMIT STRATEGJIK –

VENDIM PËR MOSZBATIMIN E VLERËSIMIT STRATEGJIK –

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për Mjedisin jetësor (Gazeta zyrtare nr 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 dhe 39/16), Komuna e Sarajit, në 13 3 2018 viti, solli

1. Për dokumentin planor DPUL për ndërtimin e kompleksit ekonomik në NK10713/1, NK10713/2, NK10712/2, NK10712/3, pjesë nga NK 10712/1. Pjesë nga NK 10711/8, pjesë nga 10828/3 dhe pjesë nga 13618 v.q. Buxhak. KK Saraj, Komuna e Sarajit, e cila miratohet sipas Ligjit për Planifikim Hapsinor dhe Urban, nuk është e nevojshme të kryet vlerësim strategjik të ndikimit në mjedis, në përputhje me nenin 65 të Ligjit për mjedisin jetësor.

2 Vendimi së bashku me formularet për përcaktimin e nevojës për zbatimin ose moszbatimin e vlerësimit strategjik publikohet në veb-faqen e Komunës Saraj, www.saraj.gov.mk

3 Në bazë të kritereve për të përcaktuar nëse një dokument i planifikimit ka ndikim në mjedisin jetësor sipas nenit 65 paragrafi (4) të Ligjit për mjedisin jetësor dhe në bazë të të dhënave nga Aneksin 2 të Rregullores për formën, përmbajtjen dhe formën e vendimit për zbatimin, ose moszbatimin e vlerësimit strategjik dhe formularet për nevojën e zbatimit ose moszbatimit e vlerësimit strategjik për miratim të dokumentacionit planifikues DPUL për ndërtimin e kompleksit ekonomik në NK10713/1, NK10713/2, NK10712/2, NK10712/3, pjesë nga NK 10712/1, pjesë nga NK 10711/8, pjesë nga 10828/3 dhe pjesë nga 13618 v.q. Buxhak, KK Saraj, Komuna e Sarajit, nuk do të ketë ndikim negativ në mjedis jetësor për arsyet e mëposhtme. Qëllimi i planit është që të krijohen kushte për planifikim të hapësirave organizative për ndërtim të cilat do të realizohen nga ana e pronarëve të tokës dhe të krijohen kushte reale për regullimin dhe shfrytëzim e hapësirës të ngastrave kadastrale NK10713/1, NK10713/2, NK10712/2, NK10712/3, pjesë nga NK 10712/1, pjesë nga NK 10711/8, pjesë nga 10828/3 dhe pjesë nga 13618, me formimm e ngastrës ndërtimore, njëkohësisht të përcaktohen parametrat urbanistike për ndertim, në pajtim me standardet dhe normat për planifikim urban.
4 Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor brenda 15 ditëve nga data e publikimit të vendimit në faqen elektronike

VENDIM.pdfSEA FORMULAR.pdf