Mbledhja e 8-të e Këshillit të Komunës së Sarajit

Mbledhja e 8-të e Këshillit të Komunës së Sarajit

Në këtë mbledhje u miratuan këto vendime:
1.Propozim Raporti Kuartal për realizimin e Buxhetit të Komunës së Sarajit për periudhën prej: datës 01.01.2022 deri më datë: 30.06.2022
2. Propozim Vendim për ndryshimin e rradhitjes së mjeteve të Buxhetit të Komunës së Sarajit për vitin 2022.
3.Propozim Raporti Kuartal i NPK-,,Saraj,,-Saraj, për periudhën prej: 01.04.2022 deri: 30.06.2022
4.Propozim Vendim për dhënie të pëlqimit të Planit vjetorë për punësime të Komunës së Sarajit për vitin 2023.
5. Propozim Vendim për dhënie të pëlqimit të Planit vjetorë për punësime të NPK ,,SARAJ,,-Saraj, për vitin 2023.
6. Miratimi i Raportave të Shkollave Fillore dhe Çerdhes për femijë,, Filizi,,-Saraj, për punën e tyre për vitin shkollor 2021/2022.
a). Propozim Konkluzë për miratimin e Raportit për punën e SH.F.K ,,Dituria,,- Saraj për vitin shkollor 2021/2022
b). Propozim – Konkluzë për miratimin e Raportit për punën e SH.F.K ,,Sami Frasheri,, -.Glumovë për vitin shkollor 2021/2022
c). Propozim – Konkluzë për miratimin e Raportit për punën e SH.F.K ,,Emin Duraku,, -.Bukoviq për vitin shkollor 2021/2022
ç). Propozim – Konkluzë për miratimin e Raportit për punën e SH.F.K ,,Ibe Palikuqa,, -.Bojanë për vitin shkollor 2021/2022
d). Propozim – Konkluzë për miratimin e Raportit për punën e SH.F.K ,,Bajram Shabani,, – Kondovë për vitin shkollor 2021/2022
dh). Propozim – Konkluzë për miratimin e Raportit për punën e SH.F.K ,,Bedri Tairi,, – Svillare e Poshtme për vitin shkollor 2021/2022
e). Propozim – Konkluzë për miratimin e Raportit për punën e SH.F.K ,,Drita,, – Rashçe për vitin shkollor 2021/2022
ë). Propozim – Konkluzë për miratimin e Raportit për punën e SH.F.K ,,Faik Konica,, – Radushë për vitin shkollor 2021/2022
f). Propozim – Konkluzë për miratimin e Raportit për punën e SH.F.K ,,Përparimi,, -Krushopek për vitin shkollor 2021/2022
g). Propozim– Konkluzë për miratimin e Raportit për punën e Ҫerdhes për fëmijë,,Filizi,, – Saraj për vitin shkollor 2021/2022
7. Propozim Vendim për verifikimin e mandateve të anëtarëve të Këshillit Rinor Lokal të Komunës së Sarajit.
8. Propozim Vendim për formimin e Këshillit për preventivë të Komunës së Sarajit.
9. Propozim Vendim për dhënien në shfrytëzim dhe menaxhim të Sallës Sportive ,,Enver Idrizi,, SHFK-së ,,Dituria,,-Saraj.
10. Propozim Vendim për emërimin e anëtarëve të Këshillit Drejtues të NP,,AXIOS,,-Saraj.
11. Propozim Vendim për emërimin e anëtarëve të Këshillit Mbykqyrës të NP ,,AXIOS,,-Saraj.
12. Propozim Vendim për delegimin e kompetenës për mirëmbajtjen e Ndriçimit Publik në teritorin e Komunës së Sarajit, NP-së ,AXIOS,,-Saraj.
13. Propozim Vendim për subvencionim të NP,,AXIOS,,-Saraj.