SHPALLJE PUBLIKE për aplikim për anëtarë të Trupit pjesëmarrës për planifikim urbanistik të Komunës së Sarajit

SHPALLJE PUBLIKE për aplikim për anëtarë të Trupit pjesëmarrës për planifikim urbanistik të Komunës së Sarajit

Në bazë  të nenit 46 të Ligjit për Planifikim Urbanistik  (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Veriore” Nr. 32/2020), Kryetari i Komunës së Sarajit, publikon:

SHPALLJE PUBLIKE

për aplikim për anëtarë të

Trupit pjesëmarrës për planifikim urbanistik të Komunës së Sarajit

 

  1. Lënda e Shpalljes Publike: Aplikacion për anëtarë të Trupit pjesëmarrës për planifikim urbanistik, i cili themelohet me qëllim që të sigurojë gjithëpërfshirje, pjesëmarrje dhe publicitet në procesin e planifikimit urbanistik në teritor të Komunës së Sarajit. Trupi pjesmarrës

përfaqëson të gjitha interesat dhe grupet e ndryshme të interesit në bashkësinë lokale, përcjell pikëpamjet, mendimet dhe nevojat e qytetarëve dhe personave juridik në procesin e planifikimit urbanistik, monitoron situatën e planifikimit duke ofruar iniciativa, udhëzime dhe sugjerime për përgatitjen e zgjidhjeve të planifikimit, ka një rol konsultativ në procedurën për përgatitjen dhe miratimin e planeve, rishikon programet e planifikimit dhe zgjidhjet e planifikimit të planeve urbanistike në versionin e tyre të punës. Trupi pjesëmarrës ka të drejtë të diskutojë të gjitha çështjet brenda kompetencës së njësisë së vetëqeverisjes lokale dhe mund të ndikojë në zgjidhjet e planifikimit dhe politikat e zhvillimit hapësinor duke paraqitur mendimet e tij para Këshillit të Komunës.2.      Kushtet për pjesëmarrje në Trupin pjesëmarrës: Kërkesa për këtë Shpallje Publike mund të paraqitet nga të gjithë personat e interesuar që janë përfaqësues të bashkësive vendore dhe  urbane, ose përfaqësues të organizatave joqeveritare nga segmente të ndryshme të jetës urbane, shoqatat e qytetarëve dhe aktivistët civilë nga Komuna Saraj që përfaqësojnë grupe të ndryshme të qytetarëve, qytetarë që janë ekspertë në fushën e planifikimit urbanistik dhe fusha të tjera profesionale thelbësore për planifikimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të Komunës së Sarajit.

 

  1. Dokumentet që parashtrohen:

– Aplikacion për anëtar të Trupit pjesëmarrës për planifikim urbanistik të Komunës së Sarajit (formulari i është bashkangjitur thirrjes)

– Biografi e shkurtër me një shpjegim të mënyrës në të cilën personi i interesuar konsideron se ai/ ajo do të kontribuojë në punën e trupit pjesëmarrës.

-Deklarata për dhënien e pëlqimit për mbrojtjen e të dhënave personale (formulari i bashkangjitet thirrjes)

– Deklaratë për pranimin e kushteve pas kësaj thirrje (formulari i është bashkangjitur thirrjes)

– Dëshmi përkatëse me shkrim për përmbushjen e kushteve për pjesëmarrje nga pika 2 e njoftimit publik (kopje)

 

4. Afati dhe vendi i dorëzimit të aplikacioneve: Aplikimet sipas Shpalljes Publike me dokumentacion të plotë të paraqiten në arkivin e Komunës së Sarajit ose me postë në adresën: Komuna e Sarajit, rruga ,, 1, nr. 36, Saraj , në periudhën nga  05.02.2021  deri në 05.03.2021.

Në aplikacion duhet të theksohet: ,, Aplikacion në bazë të shpalljes publike për anëtar të

Trupit pjesëmarrës për planifikim urbanistik të Komunës së Sarajit”.

 

  1. Mënyra e punës: Mënyra e punës dhe numri i anëtarëve të Trupit pjesëmarrës rregullohen me Rregulloren e Procedurës së Trupit Pjesëmarrës të miratuar nga Këshilli i Komunës së Sarajit.

Pjesëmarrja në punën e Trupit  pjesëmarrës është mbi baza vullnetare dhe nuk parashihet kompenzim.

  1. Informacion shtesë: Personat, aplikimet e të cilëve do të pranohen, do të njoftohen me shkrim.

Personi i kontaktit: —————, tel. —————————-.

KOMUNA E SARAJIT

KRYETARI

Blerim Bexheti

 

Ekzemplarë aplikacioni shqip – maqedonishtDeklaratë shqip – maqedonisht