VENDIM PËR MOSZBATIMIN E VLERËSIMIT STRATEGJIK – PËR DOKUMENTIN PLANOR DPUL PËR NDËRTIMIN E KOMPLEKSIT PRODHUES NË PJESË NGA NK 10711/2, V.Q. LLAKI, KK SARAJ,

VENDIM PËR MOSZBATIMIN E VLERËSIMIT STRATEGJIK – PËR DOKUMENTIN PLANOR DPUL PËR NDËRTIMIN E KOMPLEKSIT PRODHUES NË PJESË NGA NK 10711/2, V.Q. LLAKI, KK SARAJ,

Në bazë të nenit 65 paragrafi (6) të Ligjit për Mjedisin jetësor (Gazeta zyrtare nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08. 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 dhe 39/16), Komuna e Sarajit, në 13.3.2018 viti, solli
1. Për dokumentin planor DPUL për ndërtimin e kompleksit prodhues në pjesë nga NK 10711/2, v.q. Llaki, KK Saraj, Komuna e Sarajit, e cila miratohet sipas Ligjit për Planifikim Hapsinor dhe Urban, nuk është e nevojshme të kryet vlerësim strategjik të ndikimit në mjedis, në përputhje me nenin 65 të Ligjit për mjedisin jetësor.

2. Vendimi së bashku me formularet për përcaktimin e nevojës për zbatimin ose moszbatimin e vlerësimit strategjik publikohet në veb-faqen e Komunës Saraj, www.saraj.gov.mk

3. Në bazë të kritereve për të përcaktuar nëse një dokument i planifikimit ka ndikim në mjedisin jetësor sipas nenit 65 paragrafi (4) të Ligjit për mjedisin jetësor dhe në bazë të të dhënave nga Aneksin 2 të Rregullores për formën, përmbajtjen dhe formën e vendimit për zbatimin, ose moszbatimin e vlerësimit strategjik dhe formularet për nevojën e zbatimit ose moszbatimit e vlerësimit strategjik për miratim të dokumentacionit planifikues DPUL për ndërtimin e kompleksit prodhues në pjesë nga NK 10711/2, v.q. Llaki, KK Saraj, Komuna e Sarajit, nuk do të ketë ndikim negativ në mjedis jetësor për arsyet e mëposhtme: Qëllimi i planit është që të krijohen kushte për planifikim të hapësirave organizative për ndërtim të cilat do të realizohen nga ana e pronarëve të tokës dhe të krijohen kushte reale për regullimin dhe shfrytëzim e hapësirës nga pjesë të ngastrës kadastrale NK 10711/2 KK Saraj, me formimin e ngastrës ndërtimore, njëkohësisht të përcaktohen parametrat urbanistike për ndërtim, në pajtim me standardet dhe normat për planifikim urban.

4. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor brenda 15 ditëve nga data e publikimit të vendimit në faqen elektronike

 

Vendim.pdfSEA FORMULAR.pdf