Vendim për zgjedhjen e 1 realizuesi – kandidat për nëpunës administrativ për vendin e punës Këshillëtar për zhvillim ekonomik lokal