PREZENTIM PUBLIK

PREZENTIM PUBLIK

Raportit të Vlerësimit Strategjik të ndikimit mbi mjedisin jetësor për PUJVB për Qendrën Sportiverekreative Treska, v.q Livadhe, KK Gllumovë dhe KK Shishovë, Komuna Saraj. Konsultimi me publikun do të mbahet më datën 11.11.2019, duke filluar nga...

More info

Thirje publike

Thirje publike

Ftohen të gjithë banorët e interesuar të Komunës së Sarajit për pjesëmarrje në debat publike me temën “Adaptim dhe mbindërtim të objektit komunal të Komunës së Sarajit” e cila do të organizohet me 29.10.2019 në hapsirat e komunës. Prezenca e juaj...

More info