Buxheti i Komunës

Bilans na prihodi na stavka rebalansAl

Bilans na rashodi na stavka RebalansAl

Bilans na tekovno operativni rashodi RebalansAl

Bilans na kapitalni rashodi RebalansAl

Vtor poseben del RebalansAl